ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ម្សៅម្ទេស | 100g
ចំណិតដំណាប់ស្វាយ | 250ក្រាម
គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
ម្ទេសកិន | 500g
ម្ទេសកិន | 100g
Categories
ផលិតផលទាំងអស់

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Fresh Honey from Pka Kor tree | 460g

ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 460g

Natural honey by Khmer woman Leng Lina

ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិស្នាដៃនារីខ្មែរ ឡេង លីណា

<p>Fresh Honey from Pka Kor tree<br><br>- a type of honey that bees go to the nectar from cauliflower.&nbsp;<br>- Slightly more fragrant, lighter in taste and sweeter's honey.<br>- 1 year can be taken from 1 to 2 months, depending on the weather, taken in late December or early January until early 2 or mid-month 2 months. (Beekeeping in Kampong Cham province)</p>

<p>ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ&nbsp;<br><br>-ជាប្រភេទទឹកឃ្មុំដែលឃ្មុំទៅក្រេមទឹកដមពីផ្កាគរ&nbsp;<br>-ទឹកឃ្មុំផ្កាគរថ្មីមានក្លិនក្រអូបផ្អែមស្រាល នឹងមានរស់ជាតិជួរអែម មានពណ៌លឿងចាស់(ពណ៌មាស) រយ:ពេល6ខែវានឹងប្រែពណ៌ក្រម៉ៅជាងមុន បន្តិច ក្លិនក្រអូបស្រាលជាងមុនហេីយរស់ជាតិគឺផ្អែម -ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ក្នុង 1ឆ្នាំ អាចយកបាន ពី 1ខែ ទៅ 2 ខែ អាស្រ័យ ទៅលើអាកាសធាតុ គឺយកនៅចុង ខែ12 ឬដើមខែ 01 រហូត ដើមខែ 2 ឬ ពាក់កណ្ដាលខែ 2 ។ (ដាក់ឃ្មុំនៅខេត្តកំពង់ចាម)</p>

<p>We are working on the content</p>

<p>យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 460g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Honey from Pka Kor tree | 160g

ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 160g

Natural honey by Khmer woman Leng Lina

ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិស្នាដៃនារីខ្មែរ ឡេង លីណា

<p>Fresh Honey from Pka Kor tree<br><br>- a type of honey that bees go to the nectar from cauliflower.&nbsp;<br>- Slightly more fragrant, lighter in taste and sweeter's honey.<br>- 1 year can be taken from 1 to 2 months, depending on the weather, taken in late December or early January until early 2 or mid-month 2 months. (Beekeeping in Kampong Cham province)</p>

<p>ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ&nbsp;<br><br>-ជាប្រភេទទឹកឃ្មុំដែលឃ្មុំទៅក្រេមទឹកដមពីផ្កាគរ&nbsp;<br>-ទឹកឃ្មុំផ្កាគរថ្មីមានក្លិនក្រអូបផ្អែមស្រាល នឹងមានរស់ជាតិជួរអែម មានពណ៌លឿងចាស់(ពណ៌មាស) រយ:ពេល6ខែវានឹងប្រែពណ៌ក្រម៉ៅជាងមុន បន្តិច ក្លិនក្រអូបស្រាលជាងមុនហេីយរស់ជាតិគឺផ្អែម -ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ក្នុង 1ឆ្នាំ អាចយកបាន ពី 1ខែ ទៅ 2 ខែ អាស្រ័យ ទៅលើអាកាសធាតុ គឺយកនៅចុង ខែ12 ឬដើមខែ 01 រហូត ដើមខែ 2 ឬ ពាក់កណ្ដាលខែ 2 ។ (ដាក់ឃ្មុំនៅខេត្តកំពង់ចាម)</p>

<p>We are working on the content</p>

<p>យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 160g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Honey from Rubber tree | 5kg

ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 5kg

Natural honey by Khmer woman Leng Lina

ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិស្នាដៃនារីខ្មែរ ឡេង លីណា

<p>Fresh Honey from Rubber tree<br><br>- a type of honey that bees go to the nectar from cauliflower.&nbsp;<br>- Slightly more fragrant, lighter in taste and sweeter's honey.<br>- 1 year can be taken from 1 to 2 months, depending on the weather, taken in late December or early January until early 2 or mid-month 2 months. (Beekeeping in Kampong Cham province)</p>

<p>ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ<br><br>-ជាប្រភេទទឹកឃ្មុំដែលឃ្មុំទៅក្រេមទឹកដមពីផ្កាគរ&nbsp;<br>-ទឹកឃ្មុំផ្កាគរថ្មីមានក្លិនក្រអូបផ្អែមស្រាល នឹងមានរស់ជាតិជួរអែម មានពណ៌លឿងចាស់(ពណ៌មាស) រយ:ពេល6ខែវានឹងប្រែពណ៌ក្រម៉ៅជាងមុន បន្តិច ក្លិនក្រអូបស្រាលជាងមុនហេីយរស់ជាតិគឺផ្អែម -ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ក្នុង 1ឆ្នាំ អាចយកបាន ពី 1ខែ ទៅ 2 ខែ អាស្រ័យ ទៅលើអាកាសធាតុ គឺយកនៅចុង ខែ12 ឬដើមខែ 01 រហូត ដើមខែ 2 ឬ ពាក់កណ្ដាលខែ 2 ។ (ដាក់ឃ្មុំនៅខេត្តកំពង់ចាម)</p>

<p>We are working on the content</p>

<p>យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 5kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Honey from Rubber tree | 500g

ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 500g

Natural honey by Khmer woman Leng Lina

ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិស្នាដៃនារីខ្មែរ ឡេង លីណា

<p>Fresh Honey from Rubber tree<br><br>- a type of honey that bees go to the nectar from cauliflower.&nbsp;<br>- Slightly more fragrant, lighter in taste and sweeter's honey.<br>- 1 year can be taken from 1 to 2 months, depending on the weather, taken in late December or early January until early 2 or mid-month 2 months. (Beekeeping in Kampong Cham province)</p>

<p>ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ<br><br>-ជាប្រភេទទឹកឃ្មុំដែលឃ្មុំទៅក្រេមទឹកដមពីផ្កាគរ&nbsp;<br>-ទឹកឃ្មុំផ្កាគរថ្មីមានក្លិនក្រអូបផ្អែមស្រាល នឹងមានរស់ជាតិជួរអែម មានពណ៌លឿងចាស់(ពណ៌មាស) រយ:ពេល6ខែវានឹងប្រែពណ៌ក្រម៉ៅជាងមុន បន្តិច ក្លិនក្រអូបស្រាលជាងមុនហេីយរស់ជាតិគឺផ្អែម -ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ ក្នុង 1ឆ្នាំ អាចយកបាន ពី 1ខែ ទៅ 2 ខែ អាស្រ័យ ទៅលើអាកាសធាតុ គឺយកនៅចុង ខែ12 ឬដើមខែ 01 រហូត ដើមខែ 2 ឬ ពាក់កណ្ដាលខែ 2 ។ (ដាក់ឃ្មុំនៅខេត្តកំពង់ចាម)</p>

<p>We are working on the content</p>

<p>យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំដើមកៅស៊ូ ធម្មជាតិស្រស់ៗ | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!